Tại sao chạy gas mà lại không hiện trong bluestacks?

Tại sao chạy gas mà lại không hiện trong bluestacks?