Khắc phục lỗi DF-DFERH-01 trên Ch Play, Google Play

Khắc phục lỗi DF-DFERH-01 trên Ch Play, Google Play