Giảm độ trong suốt và điểm trắng giúp iOS 7 trên iPhone 5, 4s, 4 dễ qu

Giảm độ trong suốt và điểm trắng giúp iOS 7 trên iPhone 5, 4s, 4 dễ qu