Cách hiển thị thông báo trên màn hình khóa Android

Cách hiển thị thông báo trên màn hình khóa Android