Sửa lỗi danh bạ trên Samsung ngừng đột ngột, khắc phục lỗi danh bạ khô

Sửa lỗi danh bạ trên Samsung ngừng đột ngột, khắc phục lỗi danh bạ khô