Kiểm tra xem Android đã Root chưa

Kiểm tra xem Android đã Root chưa