Văn mẫu tả chiếc bút mực của em ngắn gọn lớp 4, 5

Văn mẫu tả chiếc bút mực của em ngắn gọn lớp 4, 5