Cách tắt tiên đoán iPhone, iPad, bật tắt gợi ý từ khi nhắn tin

Cách tắt tiên đoán iPhone, iPad, bật tắt gợi ý từ khi nhắn tin