Chuyển 11 số thành 10 số trên danh bạ nhanh nhất

Chuyển 11 số thành 10 số trên danh bạ nhanh nhất